Festmánie: Kde se vzalo slovo festival?

Festmánie: Kde se vzalo slovo festival?

Máme za sebou desatero pokračování Festmánie, která nabídla pohled na První československý festival, zastavila se na Woodstocku, přiblížila festivaly z pohledu jejich politické a společenské angažovanosti v průběhu dvacátého století. Další díly jdou proti proudu času na úplný začátek. Pokusí se najít odpověď, kde se vůbec festivaly vzaly, z čeho vznikly a hned tento díl zapátrá po samotném původu slova festival. Kdo nerad šťourání se v etymologii a porovnávání významu slovníkových hesel, přeskočí na konec, kde najde stručné shrnutí.

PÁTRÁNÍ PO PŮVODU

Dle Longman Dictionary of Contemporary English je slovo festival spojeno s latinským festivus, přičemž základ je tvořen od slova festum (festus, festa): „obřad slavnosti“ nebo také „hody“. Z evropských jazyků se festivus nejdříve překlopil do staré francouzštiny, ve které dostal podobu přídavného jména festive , (slavnostní), odsud pak v tomto tvaru putuje do anglického prostředí.

Podle slovníku Merriam-Webster se také v angličtině slovo festival nejdříve používalo jako přídavné jméno, a to od 14. století. Uplatňovalo se na pojmenování částí slavností a obřadů (festival food, festival day). Hraniční rok, od kterého se začalo používat jako podstatné jméno, uvádí slovník letopočet 1528.

Online Etymology Dictionary, který vychází z desítek zdrojových slovníků, pak klade v etymologickém vývoji slova festival důraz na anglické feast (svátek, hody) z latinského pluralu festa, používané od 13. století v souvislosti s církevními svátky.

O století později se objevuje další důležité slovo, anglické podstatné jméno festivity (k francouzskému festive je přidána přípona tvorby abstraktních podstatných jmen -ity). Důležité je zejména ve vnímání obsahu, neboť po následující dvě století v něm přebývá dnešní pojem festival. Ten se, jak je uvedeno výše, ve dvacátých letech šestnáctého století vyděluje a nadále tak vedle sebe existují pojmy festival i festivity, přičemž slovo festivity zůstává z pohledu výkladu historie časově podmíněno především se životem ve středověku. Dnešní přesah slova festivity pak významově zahrnuje oslavy spjaté s církevními obřady, světskými ceremoniály, rituály, lidovými tradicemi či zvyky.

PÁTRÁNÍ PO VÝZNAMU

Při procházení slovníkovými hesly se lze setkat s dvojím významem slova festival, což souvisí s předcházejícím popisem jeho vzniku. Definice reflektuje jak původní význam týkající se oslav svátků, tak moderní vztahující se k akcím s pevně daným programem.

Oxfordský slovník například popisuje festival dnem nebo delším obdobím v roce, kdy lidé místo práce slaví určené svátky často nábožensky podmíněné. Hlavní definicí pak rozděluje festival podle obsahu, a to na:
1) jako sérii vystoupení (hudebních, divadelních, filmových atd.) obvykle organizovanou opakovaně jednou v roce na stejném místě.
2) jako sérii veřejných akcí spojených s konkrétní činností nebo myšlenkou.

Podobné rozdělení používá i Cambridgeský slovník, který nicméně výklad dělí na užití v anglické a americké angličtině. V té první kopíruje Oxfordský slovník s tím rozdílem, že u aktuálně chápaného významu slučuje možnou náplň do jednotného popisu, čímž ji zjednodušuje na organizovanou sérii speciálních událostí (eventů) a jako příklad udává hudební vystoupení. Citlivěji a přesněji pak vysvětluje původní význam, když uvádí, že se jedná o speciální den či delší období spjaté obvykle s památkou náboženských událostí s vlastními společenskými aktivitami, jídlem nebo obřady.

Definice z pohledu americké angličtiny následně sestává z prosté kombinace obou výše uvedených možností: festival je organizovaná série speciálních událostí, jako jsou například hudební vystoupení, obvykle konaných na jednom místě nebo speciální den či delší období spjaté obvykle s památkou náboženských událostí s vlastními společenskými aktivitami, jídlem nebo obřady.

Nerozlišování dvou variant v americké angličtině vychází z historického kontextu. Počátek užívání slova festival (a jeho vzniku) spadá do středověku a počítá se od 13. století, kdy mělo především náboženské konotace v církevních oslavách. Jde tedy o období před objevením Ameriky. Ve chvíli, kdy se slovo festival na kontinent Severní Ameriky dostává, je tak již původní význam obohacen o nové asociace, a hlavně přestává být přídavným jménem, jehož dějinná existence je pro evropské dělení definice festivalu podstatná, neboť jím byly označovány výše uvedené součásti středověkých oslav, festivit (např. festivalové jídlo).

SLOVO FESTIVAL V ČESKÉM PROSTŘEDÍ

Je tedy zřejmé, že k určitému posunu významu může dojít vždy, když se přejaté slovo z cizího jazyku stává součástí národního slovníku. Dostává se do nového společenského prostředí, které se s ním učí zacházet, používat jej. Dělo se tak i v rámci češtiny. Například Příruční slovník jazyka českého, který vycházel v rozmezí let 1935-1957, píše u hesla festival nejen, že se jedná o slavnost, ale uvádí rovněž příkladovou větu: „Tím smutnější byl hmotný výsledek velkého koncertu čili ‚festivalu‘“ a pokračuje poznámkou v závorce: „Berlioz užil tenkráte poprvé názvu toho na návěštích.“

Pramenem pro tuto větu je práce Otakara Hostinského, který o Hektorovi Berliozim napsal v roce 1881 rozsáhlé pojednání. Sám francouzský skladatel Berlioz byl také hudebním kritikem a v roce 1846 navštívil Prahu. Lze tedy z uvedeného usoudit, že do českého prostředí a slovníku slovo festival proniklo výrazněji v polovině devatenáctého století, tehdy ještě ve významu velkého koncertu.

Tomuto výkladu by odpovídala i formulace v článku o americkém přijetí Dvořákova díla Stabat Mater uveřejněném v červnu 1884 časopisem Dalibor: „Americká premiéra Dvořákova ‚Stabat Mater‘ odbývána dne 24. t. m. v Pittsburku (stát Pennsylvanie) při veliké hudební slavnosti ‚Music Festival‘, při které za obrovské návalu obecenstva vždy jen komposice předních skladatelů se provozují.“

Pozdější význam a užívání slova se pak inspirovalo přímým překladem anglického festival jako slavnost nebo svátek (například Tomáš Garrigue Masaryk v díle Světová revoluce, v souvislosti s dílem Bedřicha Smetany píše: „Libuše je víc než proroctvím, je hudebním festivalem národa niterně již osvobozeného.“ ) ale zároveň byl již užíván ve smyslu obsahové náplně a definice jako označení série vystoupení, jak dokazuje i článek Dr. Emila Hoffera z ledna 1903: K dějinám a významu hudebních festivalů , který je zároveň pravděpodobně vůbec nejstarším českým příspěvkem cíleně psaným na toto téma.

DEFINICE

Zatímco Oxfordský i Cambridgeský slovník reflektuje při stanovení definice historickou církevní linii, Merriam-Webster ji zcela opouští. Přesto také tento slovník uchovává dvojí definici a festival vidí jako:
1) zvláštní čas nebo příležitost, kdy se lidé shromažďují za účelem oslavy
2) organizovanou sérii vystoupení

Jedná se o výklad, který považuji za důležitý pro stanovení definice festivalu z pohledu našeho seriálu o hudebních festivalech, které ne vždy byly ve své historii organizovanou událostí. Některé z nich se více blížily k prvnímu bodu, tedy ke shromáždění lidí, jehož účel mohl kolísat u jednotlivých účastníků mezi oslavou hudby a politickým vyjádřením. Proč si ale nedopřát luxusu vlastní definice. Tady je:

Festival je časem a místem ohraničená série veřejných vystoupení umělců za tímto účelem zároveň uskutečněná.

K definici je třeba dodat, že za veřejná vystoupení považuji i ta s omezeným vstupem pouze pro předem danou část veřejnosti. Patří sem například showcase festivaly pro zástupce novinářů a hudebního průmyslu či soukromé oslavy. Tedy všechny situace, při kterých vystupující umělec předstupuje před publikum. Dodatek za tímto účelem pořádaných má pak za cíl z definice naopak vyloučit vánoční večírky velkých firem či plesy, které se z podstaty svých názvů konají z odlišných důvodů a nejsou proto ani obsahem seriálu.

SHRNUTÍ

Počátky slova festival sahají do 13. století. Vzniká postupně z latiny, staré francouzštiny a angličtiny. Původně je přídavným jménem. Od 14. do počátku 16. století koexistuje s podstatným jménem festivity, které pojmenovává různé typy středověkých slavností. V následujícím období se z přídavného jména festival stává jméno podstatné a postupně nabývá současného významu.

Definice a význam slova festival se v čase měnily. Aktuální podoba vychází z historických souvislostí daného regionu a může obsahovat geografické odlišnosti. Definice převážně popisují festival jako způsob oslavy nábožensky podmíněných svátků, případně jako organizovanou sérii uměleckých vystoupení pro veřejnost. Setkat se lze i se širší specifikací, která říká, že festival je organizované shromáždění lidí pořádané za účelem spojeným s konkrétní činností nebo myšlenkou. Do této kategorie lze řadit například gurmánské festivaly či festivaly životního stylu.

Pro náš seriál jsem vytvořil definici hudebního festivalu, jak je vnímán současnou optikou: Festival je časem a místem ohraničená série veřejných vystoupení umělců za tímto účelem zároveň uskutečněná.

PŘEDCHOZÍ DÍLY FESTMÁNIE